Regulamin serwisu podomart.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady prowadzenia sklepu internetowego jak i przedstawiania ofert świadczonych usług i ich realizacji pod adresem www.podomart.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Właścicielem Serwisu Podomart Gabinet Podologiczny Marta Mikołajczyk, Nowy Ochędzyn 86, 98‑420 Sokolniki, NIP 997 012 85 44.Dane kontaktowe: tel. nr 663 172 461 lub adres e-mail: kontakt@podomart.pl.
 3. Korzystanie ze Serwisu przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, Java Script i cookies.
 4. Użytkownik korzystający ze Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

II. Rodzaje i zakres usług

 1. Serwis jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu produktów lub świadczenia usług), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z produktami oraz oferowanymi usługami, w tym z cenami, zawarcie umowy sprzedaży, umów świadczenia usług lub zapytań ofertowych o produkty lub usługi, jak również zamieszczanie treści na zasadach określonych w Regulaminie i przesyłanie newslettera do Użytkowników, którzy dokonali na niego zapisu. W tym celu Serwis udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru i zakupu produktów i usług oraz zamieszczania komentarzy i opinii.
 3. Serwis dopuszcza zamawiania produktów i usług za jego pośrednictwem w formule „zakupy bez rejestracji”.
 4. Jeżeli Użytkownik dokonał zapisu na newsletter jest on wysyłany na adres e-mail podany przez Użytkownika, nie częściej niż trzy razy w miesiącu.

III. Zamówienie produktów i usług w Serwisie

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie przez uprzednie wybranie produktu lub usługi oznaczonej ikoną „koszyk” i dodanie go do koszyka. Użytkownik może wybrać nieograniczoną ilość produktów i usług do zamówienia, a w „koszyku” otrzyma podsumowanie wybranych produktów i usług.
 2. W procesie zamawiania Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail oraz opcjonalnie uwagi do zamówienia. W przypadku zaznaczenia opcji żądania faktury VAT dodatkowo adres i nazwę firmy oraz numer identyfikacyjny).
 3. Zamówienie będzie realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Serwisu. W tytule przelewu należy użyć numeru zamówienia.
 4. W razie posiadania kuponu rabatowego Użytkownik może go wykorzystać przez wpisanie kodu kuponu w miejscu podsumowania listy wybranych produktów. System Serwisu po weryfikacji kuponu rabatowego uwzględni go w rozliczeniu zamówienia, co będzie automatycznie odzwierciedlone przez zmianę ceny zamówienia lub  dodanie innych opcji rabatowych w zależności od rodzaju kuponu rabatowego.
 5. Zamówienie zostanie złożone po zaznaczeniu opcji „kupuję i płacę” oraz pod warunkiem zaznaczenia akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 6. Realizacja zamówień wymaga wpłaty. W razie dokonania zamówienia – wybrania opcji „kupuję i płacę” a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach od dokonania zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
 7. Realizacja zamówienia zależna jest od rodzaju produktu i Użytkownik jest o tym informowany na stronie produktowej przez złożeniem zamówienia.
 8. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail. Stanowi ona jedynie potwierdzenie doręczenia zamówienia na serwer Serwisu i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika ani Serwisu.
 9. Użytkownik nie ma możliwości anulowania zamówienia po dokonaniu wpłaty i przejściu całej procedury zamawiania. W przypadku chęci rezygnacji z zamówienia wtedy przysługują mu inne uprawnienia przewidziane przepisami prawa, w tym prawo odstąpienia od umowy lub droga reklamacji. Automatyczne anulowanie zamówienia następuje w przypadku wskazanym w pkt 6 powyżej.
 10. W przypadku, gdy realizacja części lub całości zamówienia nie będzie możliwa Serwis bez zbędnej zwłoki (na adres e-mail lub telefonicznie): a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu zamówienia w całości (zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem umowy sprzedaży lub świadczenia usług będą produkty lub usługi objęte pozostałą częścią tego zamówienia (w części niemożliwej do realizacji zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
 11. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Serwisu propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.
 12. Użytkownik będzie informowany przez Serwis o bieżącym statusie zamówienia (przez sms lube-mail), tj. Użytkownik otrzyma wiadomość, że w panelu klienta gotowe jest zamówienie do pobrania lub w przypadku zamówień innych niż realizowanych poprzez pobranie z panelu klienta Serwis powiadomi Użytkownika przez wskazanie drogi odbioru gotowego zamówienia, np. przesłanie na adres e-mail.

IV. Komentarze do publikacji i opinie

 1. Zalogowany w Serwisie Użytkownik ma prawo do zamieszczania komentarzy pod publikacjami oraz dodawania opinii do określonych produktów i usług Serwisu.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  a. wulgaryzmów,
  b. obraźliwych treści,
  c. treści naruszających prawa autorskie osób trzecich lub dobra osobiste.
 3. Opinię Użytkownik może dodać poprzez wybranie tej opcji na stronie konkretnego produktu lub usługi. Opinia ma charakter opisowy.
 4. Użytkownik zamieszcza komentarz lub opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis nie ma obowiązku monitorowania treści zamieszczanych przez Użytkownika, jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdej treści bez podania przyczyn.
 5. Serwis zastrzega, że korzystanie z niego odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za komentarze lub opinie zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

V. Reklamacje i pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@podomart.pl
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Serwis poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Serwis nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni w przypadku Użytkowników będących konsumentami od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

VI. Inne prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  a. korzystania z usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu,
  b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem,
  c. korzystania z usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług zgodnie z pkt VII. Regulaminu
 3. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie.
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego konta obowiązków wynikających z Regulaminu Serwis może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Serwisu o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi.

VII. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług

 1. W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu wraz ze wskazaniem elementów zamówienia (numer oraz data złożenia). Serwis niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Użytkownika.
 3. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy lub od Serwis zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

VIII. Ochrona danych osobowych

Zagadnienie ochrony danych osobowych Użytkowników reguluje dokument Polityki Prywatności Serwisu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Serwis dołoży wszelkich starań, żeby funkcjonował on w sposób ciągły. Zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
 3. Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części. Wszystkie treści są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy sprzedaży produktów lub świadczenia usług jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 5. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz z obowiązuje się do jej przestrzegania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

Pobierz Regulamin serwisu podomart.pl

Polityka prywatności serwisu podomart.pl z dnia 25 maja 2018 r.

Serwis podomart.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników go odwiedzających w domenie www.podomart.pl. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz dokonywania realizacji umów o usługi, w tym sklepu internetowego oraz dostępu do panelu klienta za pomocą procesu logowania. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

I. Podmiot i dane administratora

Administratorem danych osobowych jest Marta Mikołajczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Podomart Gabinet Podologiczny – Marta Mikołajczyk, Nowy Ochędzyn 86, 98-420 Sokolniki, NIP 997 012 85 44.Możesz się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem 663 172 461 lub mailowo pod adresem: kontakt@podomart.pl.

Administrator prowadzi sklep internetowy jak i przedstawia ofertę świadczonych usług pod adresem www.podomart.pl, zwany dalej Serwisem.

Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych i na mocy przepisów prawa nie miał takiego obowiązku. Wszelkie zapytania w zakresie ochrony danych osobowych kierowane powinny być więc na ww. dane kontaktowe Administratora.

II. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej również: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Serwisie jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, np. do złożenia przez zamówienia i jego rozliczenia, dostępu do Panelu klienta w Serwisie, zapisania się do newslettera lub skorzystania z formularzy kontaktowych (w tym zapytania o ofertę do konkretnych usług).

Każdorazowo zakres wymaganych do podania danych osobowych wskazany jest w Serwisie (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności). Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) do celu obsługi składanych zamówień oraz realizacji usług.

W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane, gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

 1. opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych Użytkowników z naszych usług,
 2. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,
 4. obsługi zapytań i zgłoszeń, które Użytkownik kieruje i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług lub dostarczanych zamówień,

W pozostałych (innych niż wyżej podane) celach dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód – np. w celach marketingowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Może się też tak zdarzyć, że dane osobowe udostępnisz Administratorowi z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, takich jak portale społecznościowe, których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione przez podmiot je dostarczający.

Administrator nie stosuje profilowania w celu dopasowania oferty do Użytkownika ani w żadnym innym celu.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 4. czas nadejścia zapytania
 5. pierwszy wiersz żądania http
 6. kod odpowiedzi http
 7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik
 9. informacje o przeglądarce użytkownika
 10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Serwisu z zastrzeżeniem, poza niezbędnym zakresem dokonania realizacji umowy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

III. Dane pozyskiwane przez administratora

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego  Serwisu oraz Panelu klienta:

 1. dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji w Serwisie, składaniu zamówień (w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej);
 2. dane osobowe przy korzystaniu z formularza zapytania o ofertę lub kontaktowego (imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego),
 3. dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
 4. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, i lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych (np. adres IP, identyfikatory plików cookie, dane o lokalizacji).

Dane osobowe pozyskujemy z aktywności Użytkownika, który wypełnia odpowiednie formularze w Serwisie, w tym zakłada konto, wysyła zapytanie, a także inną drogą ze strony Użytkownika, tj. otrzymując reklamację lub inny kontakt ze strony Użytkownika.

IV. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie. Dane osobowe przekazywane są także osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov).

V. Uprawnienia użytkownika

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 2. przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 3. dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane i kopii z nich);
 4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 5. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika).

W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki, zgłaszając żądanie dotyczące skorzystania z ww. uprawnień.

VI. Okres przechowywania danych

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

VII. Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (w tym za pomocą Google Analytics);
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VIII. Zabezpieczenia danych

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IX. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższej treści.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

Pobierz politykę prywatności